Pomorsko dobro

Maritime domain is a domain of special interest for the Republic of Croatia, which includes internal sea, territorial sea, the seabed and underground, parts of mainland intended for public use, and everything permanently connected to that part of mainland on or under the surface.

Search Narodne novine

Legislation - Maritime Domain

 • Pomorski zakonik (N.N. 17/94., 74/94., 43/96.)
 • Pomorski zakonik (N.N. 181/04., 76/07., 146/08.)
  Članak 1031. Pomorskog zakonika (N.N. 181/04) ukinuo je Zakonik osim odredaba o upisu brodova.

Concessions and public procurement

 • Zakon o koncesijama (N.N. 143/12.)
 • Zakon o javnoj nabavi (N.N. 110/07., 125/08.)

Maritime Domain and Seaports

 • Zakon o morskim lukama (N.N. 108/95., 6/96., 137/99., 97/00.)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03., 141/06., 38/09.)

Seaports

 • Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (N.N. 110/04.)
 • Uredba o određivanju luka otvorenih za međunarodni promet ( N.N.8/06.)
 • Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene N.N. 110/04., 82/07.)
 • Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (N.N. 94/07., 79/08.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (N.N. 90/05., 10/08., 155/08.)

Boundaries - Concessions - Recording the maritime domain

 • Uredba o postupku utvrđivanja granica pomorskog dobra (N.N. 8/04., 82/05.)
 • Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (N.N. 23/04., 101/04., 39/06., 63/08.)
 • Uredba o dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (N.N. 102/11)
 • Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (N.N.36/04., 63/08.)
 • Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (N.N. 29/05., 7/98.)
 • Pravilnik o Upisniku koncesija na pomorskom dobru (N.N. 176/04.)
 • Pravilnik o kriterijima za produženje roka trajanja koncesije (N.N. 112/07.)

Hydrography

 • Zakon o hidrografskoj djelatnosti (N.N. 68/98., 110/98., 163/03.)

Administrative Procedures and Administrative Disputes

 • Zakon o općem upravnom postupku (N.N. 47/09.)
 • Zakon o upravnim sporovima (S.L. 4/77., N.N. 53/91., 9/92., 77/92.)

Civil Obligations

 • Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05., 41/08.)

Property Laws

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (N.N.16/07.)
 • Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08.)

Tourism

 • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocjenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (N.N. 92/10)
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu (N.N. 68/07.)
 • Pravilnik o razvrstaju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (N.N. 72/08.)
 • Pravilnik o turističkim uslugama u nautičkom turizmu koje može pružati građanin (N.N. 109/96.)

Urban Planning - Construction - Spatial Planning

 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (N.N. 69/09., 128/10.)
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (N.N. 116/07.)

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković, dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Pomorsko dobro - izazov koji traži mudra rješenja

Gost portala

Tatjana TomaićAutor: Mr. sc. Tatjana Tomaić

Izgubljeni legitimitet Arbitražnog suda

U fokusu struke

Gordan StankovicAutor: Prof.dr.sc. Gordan Stanković - Odvjetničko društvo Vukić & Partneri
Stečena prava na pomorskom dobru

HGK