Pomorsko dobro

Pripremne radnje i provedba postupka davanja koncesija u lukama otvorenim za javni promet

Predavač: Loris Rak , dipl. iur.
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Sadržaj specijalizirane radionice

1. Pripremne radnje u postupku davanja koncesije u lukama otvorenim za javni promet

 1. Određivanje namjene pojedinih dijelova luke u funkciji davanja koncesije
 2. Prostorno planske pretpostavke za davanje koncesije i njihovo tumačenje
 3. Kako odrediti sastav stručnog povjerenstva za koncesije
 4. Kada pristupiti izradi studije opravdanosti davanja koncesije, a kada analizi
 5. Analiza sadržaja studija opravdanosti davanja koncesije
 6. Izrada Dokumentacije za nadmetanje

2. Provedba postupka davanja koncesija u lukama otvorenim za javni promet

 1. Primjena odgovarajuće legislative (Zakon o koncesijama vs. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama)
 2. Tijela u postupku davanja koncesije (upravno vijeće, ravnatelj, stručno povjerenstvo) i njihova uloga te međusobni odnos
 3. Priprema akata za pokretanje postupka davanja koncesije (akti upravnog vijeća, akti ravnatelja)
 4. Objave postupka davanja koncesije
 5. Javno otvaranje ponuda te pregled i ocjena ponuda za koncesiju
 6. Izrada odluke o davanju koncesije i odluke o poništenju postupka davanja koncesije

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković, dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Pomorsko dobro - izazov koji traži mudra rješenja

Gost portala

Tatjana TomaićAutor: Mr. sc. Tatjana Tomaić

Izgubljeni legitimitet Arbitražnog suda

U fokusu struke

Gordan StankovicAutor: Prof.dr.sc. Gordan Stanković - Odvjetničko društvo Vukić & Partneri
Stečena prava na pomorskom dobru

HGK